Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Regulamin korzystania z Pracowni Komputerowej​
1. Korzystanie z pracowni komputerowej jest dostępne dla każdego mieszkańca Gminy Obrowo.
2. Każdy użytkownik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem pracowni komputerowej.
3. Korzystanie z pracowni jest bezpłatne.
4. Przebywający w pracowni komputerowej zobowiązani są do zachowania ciszy.
5. Każdy korzystający z pracowni komputerowej zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin oraz okazania dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.
6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.
7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
8. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
9. Z drukarki i skanera można korzystać za zgodą bibliotekarza.
10. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
11. Sprzęt komputerowy i Internet służy jedynie do celów EDUKACYJNO – WYSZUKIWAWCZYCH (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, tematów związanych z poszukiwaniem pracy zawodowej, nowej szkoły itp.).
12. Użytkownik jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
13. Po zapoznaniu się z regulaminem, użytkownik wpisuje do rejestru odwiedzin w czytelni internetowej swoje nazwisko, szkołę lub wykonywany zawód, cel odwiedzin oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.
14. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

Użytkownik ma obowiązek:

Podporządkować się wszystkim zaleceniom bibliotekarza.
Informować bibliotekarza o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
Zapoznać się z regulaminem pracowni komputerowej i wpisać się do zeszytu odwiedzin.


Użytkownikowi nie wolno:

Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy, multimedialny itp.
Korzystać z prywatnych nośników danych (CD, DVD, PENDRIVE, itp.).
Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody bibliotekarza.
Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem mogą powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
Utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników.
Naruszać regulaminu pracowni komputerowej oraz innych regulaminów nadrzędnych.
Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
Wnosić i spożywać napojów ani artykułów spożywczych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

Dobrzejewice, 08.01.2015r.

Gmina Obrowo