Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

HISTORIA

HISTORIA

Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach została powołana przez władze gminne w 1946 roku. Dekretem o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17 kwietnia 1946r. włączona została do krajowej sieci bibliotecznej. W myśl dekretu, który stworzył podstawy prawne do jej funkcjonowania oraz gwarantował byt materialny, gminna biblioteka publiczna miała obsługiwać czytelników na obszarze gminy, jak również tworzyć w miarę potrzeb mieszkańców, filie i punkty biblioteczne tym samym umożliwiając szerszy dostęp do księgozbioru i informacji. Zadaniem biblioteki gminnej była również współpraca ze wszystkimi instytucjami służącymi upowszechnianiu kultury działającymi na obszarze gminy.
Po reformie administracyjnej kraju z dnia 25 września 1954 roku, która powołała gromadzkie rady narodowe, biblioteka zmieniła nazwę na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Dobrzejewicach. Wówczas z myślą o rozszerzeniu zasięgu czytelniczego oraz zwiększeniu i ułatwieniu dostępu do zbiorów i usług bibliotecznych jak najszerszej grupie społeczności lokalnej, utworzono trzy filie biblioteczne: w Obrowie (1956r.), Osieku n/Wisłą (1957r.) oraz w Łążynie II (1960r.) oraz trzy punkty biblioteczne które wspomagały pracę wymienionych filii, mieściły się one we wsiach: Brzozówce, Dzikowie i Zębówcu.
Kolejna reforma podziału administracyjnego w 1973r. likwidująca gromady, spowodowała zmianę nazwy biblioteki na Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobrzejewicach. Biblioteka ta jak wszystkie biblioteki publiczne podlegała wówczas organom administracji państwowej i była finansowana z budżetu państwa. Nadzór pośredni nad biblioteką sprawował Minister Kultury i Sztuki za pośrednictwem Departamentu Bibliotek. Nadzór bezpośredni nad biblioteką gminną przypadał Naczelnikowi Urzędu Gminy (obecnie Wójt), natomiast opiekę merytoryczną oraz instruktażowo - metodyczną sprawowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Toruniu jak również Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Chełmży (do roku 1975 ) oraz Miejska i Rejonowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu ( w latach 1975-1989 ).
Bardzo istotny wpływ na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach miała kolejna reforma administracyjna państwa, która polegała na wprowadzeniu samorządu we wszystkich szczeblach podziału administracyjnego tzn. województwa, powiatu i gminy. Wiązało się to z zastąpieniem administracji rządowej, administracją samorządową oraz powstaniem powiatów i bibliotek powiatowych, które przejęły nadzór merytoryczny nad bibliotekami gminnymi. Nadzór nad Gminną Biblioteką w Dobrzejewicach objęła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży.
Zgodnie z założeniem reformy, biblioteki publiczne przekazane zostały we władanie samorządom terytorialnym, które początkowo nie były przygotowane do prowadzenia bibliotek ze względu na brak doświadczenia zawodowego jak również pod względem finansowym. W rezultacie doprowadziło to do likwidacji w 1990 roku na terenie Gminy Obrowo trzech punktów bibliotecznych. Reforma wyeliminowała również nadzór Ministra Kultury nad bibliotekami a także doprowadziła do osłabienia więzi współpracy i współdziałania w ramach sieci, osłabiona została także koordynacja zarządzania bibliotekami przez biblioteki nadrzędne.
Inicjatorem powstania Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach był Kierownik Szkoły Leopold Majewski pełniący później funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej. Do roku 1948 biblioteka swą działalność prowadziła w pomieszczeniach szkolnych, jej pierwszym kierownikiem została Krystyna Kończewska (1946-1948). Ze szkoły przeniesiono ją do budynku gminy i tam funkcjonowała do 1952 roku. W okresie tym stanowisko kierownika zajmowały Krystyna Mejger (1949-1950) i Alfreda Lipińska (1950-1952). W 1952 ze względu na remont budynku gminy zbiory biblioteki zostały przeniesione do prywatnego mieszkania Państwa Stanczewskich, wówczas prowadzeniem biblioteki po Lipińskiej Alfredzie zajął się Mieczysław Maćkiewicz (1953-1954) a następnie Teresa Olkowska i Słupczewska H. (do roku 1955). Kolejna zmiana lokalu nastąpiła w 1956 roku, w tym okresie zbiory oraz wyposażenie biblioteki ponownie zostało przeniesione do budynku wówczas już Gromadzkiej Rady Narodowej, obowiązki kierownika objęła Wanda Tabor i pełniła je do końca 1957 roku. Wraz z kolejną zmianą lokalu tym razem na niewielkie pomieszczenia w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej, zmienił się również personel kierowniczy biblioteki, Gminną Biblioteką w Dobrzejewicach zarządzali : Regina i Józef Tybuszewscy (w latach 1958-1961), Apolonia Radecka ( 1962-1964) oraz Krystyna Kowalska (1964-2004), która zarządzała Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrzejewicach czterdzieści lat.
W 1982 roku bibliotekę przeniesiono do nowego lokalu o pow. 50 m2 znajdującego się w prywatnym mieszkaniu. W chwili obecnej począwszy od roku 2004 funkcję kierownika biblioteki pełni Grażyna Jurkiewicz.
Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując książkę, Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach prowadziła i prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikiem, głównie z dziećmi i młodzieżą. Działania biblioteki w tym zakresie koncentrują się głównie na przeprowadzaniu konkursów, lekcji bibliotecznych, wieczorów baśni oraz wystaw. Odbywają się również wycieczki uczniów klas młodszych do biblioteki, których celem jest zapoznanie dzieci z księgozbiorem, katalogami oraz specyfiką pracy biblioteki publicznej. Biblioteka stara się podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. Współpracuje z organizacjami działającymi na terenie gminy. Są to m.in.: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym "Podaj Rękę" w Obrowie, Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, szkoły i przedszkole działające na terenie Gminy Obrowo. Przystępując w 2004 roku do programu "IKONKA" GBP w Dobrzejewicach została wyposażona w 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
Z dniem 1 stycznia 2007r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach przekształciła się w samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania gminy Obrowo w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Obrowo i posiada osobowość prawną. Jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w oparciu o plan działalności zatwierdzony przez kierownika, z dostosowaniem do dotacji uchwalonej w budżecie gminy Obrowo na dany rok.
Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność również w
3 placówkach bibliotecznych znajdujących się na terenie gminy:
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łążynie II
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrowie
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku n/Wisłą.
Jako biblioteka uniwersalna, gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników. Zbiory udostępniane są na miejscu i na zewnątrz. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek.Księgozbiór w niej zgromadzony na dzień 31 grudnia 2007r. (po dokonanych selekcjach) liczy ogółem 10.464 woluminy. Obejmuje wydawnictwa z zakresu literatury pięknej, polskiej i obcej, literatury popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz wydawnictwa dla dzieci i młodzieży. Wśród książek poczesne miejsce zajmują lektury szkolne. Co miesiąc w placówce przybywa kilkadziesiąt nowych tytułów poszukiwanych przez czytelników bestsellerów z literatury pięknej oraz najnowszych opracowań naukowych i popularnonaukowych. Na szczególną uwagę zasługuje bogata oferta wydawnictw przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Biblioteki oferują swoim Czytelnikom również 7- 8 tytułów czasopism prenumerowanych, z których można skorzystać w bibliotece, a także wypożyczyć do domu. Biblioteka gromadzi także: czasopisma lokalne i regionalia. Zbiory regionalne to: informatory, monografie i opracowania poświęcone Gminie Obrowo i miejscowościom powiatu toruńskiego i województwa kujawsko-pomorskiego regionalne czasopisma bibliografie, foldery, przewodniki i mapy turystyczne wycinki prasowe dot. Gminy Obrowo.
                                                                                                                oprac. Grażyna Jurkiewicz

Gmina Obrowo