Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY - "MOJA BIBLIOTEKA"

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im.  Juliana Prejsa w Chełmży

ogłasza powiatowy konkurs plastyczny

pt. "MOJA BIBLIOTEKA"

 

REGULAMIN

Organizatorzy:

  • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im Juliana Prejsa w Chełmży
  • Gminne Biblioteki Publiczne powiatu toruńskiego

 Cele konkursu:

·         promocja różnorodnych form działalności biblioteki publicznej,

·         rozbudzenie wyobraźni i twórczego myślenia,

·         rozwijanie zdolności plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

·         konkurs realizowany jest przez biblioteki publiczne powiatu toruńskiego,

·         adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu toruńskiego ziemskiego, korzystający z usług biblioteki publicznej,

·         zadaniem uczestnika jest dostarczenie do 5 kwietnia 2017 r. do najbliższej biblioteki pracy plastycznej, zawierającej ilustrację pierwszego skojarzenia związanego z wyrażeniem „Moja biblioteka” (odnoszącym się do biblioteki publicznej),

·         praca powinna być wykonana samodzielnie i  indywidualnie – 1 osoba dostarcza 1 pracę,

·         praca może być wykonana dowolną techniką płaską –np. kredki,  farby, ołówek, wydzieranka, wyklejanka, techniki łączone - z wyłączeniem grafiki komputerowej,

  • prace powinny mieć format arkusza  A4 (210 x 297 mm) lub A3 (297 x 420 mm), 

·         na odwrocie pracy należy zapisać  informację zawierającą:  imię i nazwisko, klasę i szkołę, telefon kontaktowy lub adres,  wiek  autora oraz pieczątkę biblioteki macierzystej,

·         prace konkursowe przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatorów i jednocześnie Organizatorzy nabywają nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do korzystania z prac w zakresie:

                                -        publicznego wystawiania oryginału,

                                -        tworzenia kopi i sporządzania opracowań, ich przerabiania i przetwarzania oraz utrwalania na nośnikach elektronicznych oraz w pamięci komputera,

                                -        wprowadzania  do  sieci  multimedialnych,  w  tym  Internetu lub sieci wewnętrznych, jak również przesyłania utworów w ramach wymienionych sieci, w tym w trybie on - line,

                                -        wykorzystania prac do publikacji drukowanych.

  • rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie w niezbędnym zakresie danych osobowych  uczestnika oraz  umieszczenie zdjęć zawierających jego wizerunek podczas wręczania nagród  w prasie lokalnej, na profilu  Facebook oraz stronach  internetowych gminnych bibliotek publicznych, PiMBP  w Chełmży  i Starostwa Powiatowego w Toruniu w  celu promocji działalności,

·         uczestnicy winni do prac załączyć pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,

·         Gminne Biblioteki Publiczne powołają specjalną Komisję i podsumują konkurs,

·          do PiMBP w Chełmży biblioteki gminne dostarczą 15 najlepszych prac w nieprzekraczalnym terminie do   10  kwietnia 2017 roku,

·         Komisja będzie oceniała prace w 2 kategoriach wiekowych:  klasy I-III i IV-VI,

  • uroczyste podsumowanie finału konkursu, połączone z wystawą prac odbędzie się 13 maja 2017 r. podczas Festiwalu Książki i Bibliotek Publicznych Powiatu Toruńskiego w Chełmży.

 

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW ZOSTANĄ UFUNDOWANE
 PRZEZ  STAROSTWO  POWIATOWE W TORUNIU

Gmina Obrowo