Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

POWIATOWY KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY KSIĄŻKĘ I BIBLIOTEKĘ

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im.  Juliana Prejsa w Chełmży
ogłasza powiatowy konkurs na  

PLAKAT PROMUJĄCY KSIĄŻKĘ I BIBLIOTEKĘ

 

REGULAMIN

Organizatorzy:

 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im Juliana Prejsa w Chełmży
 • Gminne Biblioteki Publiczne powiatu toruńskiego

 Cele konkursu:

 • popularyzacja książki i biblioteki,
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • przybliżenie wiedzy na temat plakatu, jako formy sztuki użytkowej
 • rozwijanie zdolności plastycznych i literackich

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs realizowany jest przez biblioteki publiczne powiatu toruńskiego
 • adresatami konkursu są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu toruńskiego ziemskiego.
 • zadaniem uczestnika jest wykonanie i dostarczenie do 3 kwietnia 2017 r. do najbliższej biblioteki publicznej plakatu, promującego książkę i/lub bibliotekę.
 •  plakat powinien zawierać elementy graficzne i hasło
 •  praca powinna być wykonana samodzielnie i  indywidualnie – 1 osoba dostarcza 1 plakat.
 • plakat może być wykonany dowolną techniką – np. kredki,  farby, ołówek, wydzieranka, wyklejanka, techniki łączone - z wyłączeniem grafiki komputerowej.
 • prace powinny mieć format arkusza  A3 (297 x 420 mm). 
 • na odwrocie pracy należy zapisać  informację zawierającą:  imię i nazwisko, klasę i szkołę, telefon kontaktowy lub adres,  wiek  autora oraz pieczątkę biblioteki macierzystej.
 • prace konkursowe przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatorów i jednocześnie Organizatorzy nabywają nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do korzystania z prac w zakresie:

- publicznego wystawiania oryginału,
- tworzenia kopii i sporządzania opracowań, ich przerabiania i przetwarzania oraz utrwalania na nośnikach elektronicznych oraz w pamięci komputera,
- wprowadzania  do  sieci  multimedialnych,  w  tym  Internetu lub sieci wewnętrznych, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworów w ramach wymienionych sieci, w tym w trybie on - line,
- wykorzystania prac do publikacji drukowanych

 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie w niezbędnym zakresie danych osobowych oraz  umieszczenie zdjęć zawierających jego wizerunek podczas wręczania nagród  w prasie lokalnej, na profilu  Facebook oraz stronach  internetowych gminnych bibliotek publicznych, PiMBP  w Chełmży  i Starostwa Powiatowego w Toruniu w  celu promocji działalności
 • uczestnicy pełnoletni winni do prac załączyć pisemną zgodę na udział w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, a uczestnicy niepełnoletni pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna
 • Gminne Biblioteki Publiczne powołają specjalną Komisję i podsumują konkurs
 • do PiMBP w Chełmży biblioteki gminne dostarczą 15 najlepszych prac w nieprzekraczalnym terminie do   10  kwietnia 2017 roku
 • komisja będzie oceniała prace w 2 kategoriach wiekowych:  gimnazja i szkoły średnie
 • uroczyste podsumowanie finału konkursu, połączone z wystawą prac odbędzie się 13 maja 2017 r. podczas Festiwalu Książki i Bibliotek Publicznych Powiatu Toruńskiego w Chełmży

 

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW ZOSTANĄ UFUNDOWANE
 PRZEZ  STAROSTWO  POWIATOWE 

Gmina Obrowo